Voorwoord Marcel Messing ‘Opvoeden in een gestoorde wereld’

voorkant-boek-1-0

VOORWOORD

Over opvoeding zijn heel wat boeken geschreven. Opvoeden lijkt voor de moderne mens geen eenvoudige aangelegenheid te zijn. Dat ervoer in de achttiende eeuw de Franse filosoof, schrijver en componist Jean-Jacques Rousseau ook al. In zijn hoofdwerk, Emile ou de l’Education, houdt hij een pleidooi voor een ‘terug naar de natuur’ en voor een ‘natuurlijke ontwikkelingsgang’ van het kind. Hij prefereert een opvoeding vanuit het hart boven die van het verstand. Ook al is hij er zelf niet in geslaagd zijn kinderen naar behoren op te voeden, met Emile heeft hij de aanzet gegeven tot de moderne pedagogie. Door de rivier der opvoedingsliteratuur is al enkele eeuwen een stroom van boeken gegaan. Dat geeft soms meer slib dan verfrissend water. Veel publicaties trachten het kind aan te passen aan het bestaande systeem, hetzij openlijk, hetzij op een verfijnde en soms zelfs sluwe wijze. Dat gold voor het verleden, maar ook voor nu.

Wij lijken getuige te zijn van ‘de ondergang van het Avondland’, ja, zelfs van een wereldbeschaving, zo je al van beschaving kunt spreken.

Terwijl chaos alom steeds groter wordt en allerlei krachten achter het wereldtoneel ons in een richting willen drijven die tegen het menselijke, het hart en onze diepere gevoelens ingaan, zijn er tegelijkertijd mensen die op allerlei gebieden naar harmonieuze wegen zoeken. Zo zijn Eugenie van Ruitenbeek en Jan Nouwen pioniers op het gebied van de opvoeding. In Opvoeden in een gestoorde wereld laten zij op indringende, speelse en tegelijkertijd ervaringsvolle wijze zien, dat er anders met kinderen kan worden omgegaan, dat opvoeding het hele kind betreft en dat het kind de juiste ‘voeding’ voor lichaam, ziel en geest nodig heeft. Juiste ‘op-voeding’ en juiste voeding hebben te maken met het herstel van de relatie tussen mens, natuur en kosmos, kortom met het mysterie van het bestaan. ‘Juist’ is al datgene dat bijdraagt tot onder andere harmonie, geluk, vrede, samenwerking, onzelfzuchtigheid, respect, vreugde, mededogen en levensenergie.

In een tijd van verstoorde en gestoorde relaties, hyperconsumptie, het alziend oog van big brother, de digitale snelweg met internet, facebook, iPad, gsm, games, twitter en andere interactieve systemen die de werkelijkheid simuleren en een enorme emotionele invloed op kinderen hebben, laten de auteurs op basis van ervaringen met hun eigen en met andermans kinderen de lezer kennismaken met nieuwe inzichten. Hoewel er een aantal mooie beschouwingen in te vinden zijn over mens, spiritualiteit en maatschappij, is het geen theoretisch maar een praktisch boek, dat een concrete voedingsbodem heeft. Eigen worstelingen worden niet verhuld. Geduld, creativiteit en humor in de opvoeding kunnen kinderen tot zelfstandigheid brengen in denken en doen, waardoor ze zelf betekenis kunnen gaan geven aan hun leven.

De auteurs ontdekten de hypnotiserende kracht van de machten die deze wereld bepalen, waardoor de wereld steeds gestoorder wordt en reiken mogelijkheden aan om ons te verlossen van de hersenspoelingen, geconditioneerde opvattingen en werkwijzen die hier inherent aan zijn. Ze houden een pleidooi voor een verloskunde die al vóór de geboorte van het kind een klimaat schept waarin ouders en kind niet langer afhankelijk zijn van de al te eenzijdige (mannelijke) verloskunde, waarbij apparatuur, technologie en farmacie bepalend zijn geworden en die veel mensen in een wereld heeft gestort die steeds meer op de ‘brave new world’ van Aldous Huxley lijkt. De Griekse wijsgeer Socrates, zoon van een beeldhouwer en een vroedvrouw, stond al in de vijfde eeuw v. Chr. een geheel andere opvoeding voor. Hij wilde alleen maar een ‘vroedvrouw’ zijn voor de waarheid en de wijsheid, die ieder mens in zichzelf kan ontdekken omdat ze in potentie al aanwezig zijn.

Tijdens de ontdekkingstocht over wie en wat we zijn, mogen we ons nimmer laten leiden door angst. Juist door het aanwakkeren van angst (in de meest geperverteerde vorm via ‘terrorisme’) willen de verborgen krachten de mens tot slavernij brengen en zijn grootsheid en liefde onderdrukken. Dat dit een funeste invloed op kinderen heeft, moge duidelijk zijn. Uiteindelijk is de mens zelf de enige echte ‘verloskundige’. Vanuit dat besef kunnen volwassenen kinderen helpen zich te bevrijden van heilloze gedachten, woorden en daden, die onze wereld op de rand van de afgrond hebben gebracht. De Boeddha bracht herhaaldelijk naar voren dat de enige echte ziekte onwetendheid is. Onwetendheid over de grote kosmische wetten, onwetendheid over geboorte en dood, onwetendheid over onze ware natuur. Onwetendheid ook over de heilloze werkingen van de onbeteugelde verlangens van het ik. Het ‘schuddebonkbeest’, de kracht van het door onze maatschappij steeds weer gevoede ikje, wordt door de auteurs blootgelegd, speels uitgedaagd en creatief benaderd, waardoor de ware natuur in het kind kan ontwaken: liefde, licht en vrede. Wij zijn meer dan het reptielenbrein, dat reageert vanuit aanvallen en vluchten, angst en bevrediging, controle en macht.

Dat werkelijke ‘verloskunde’ en een openhartige opvoeding tijd nodig hebben om tot ontplooiing te komen ligt voor de hand. Legt Eugenie de klemtoon op haar ervaring met de verloskunde en met verouderde opvoedingspatronen, Jan past de ontwikkelingsmogelijkheden van het bewustzijn toe op de opvoeding. Hij doet dit onder meer vanuit zijn praktijkervaring als organisatieadviseur en trainer/coach, mede geïnspireerd door de ideeën van de Amerikaanse psycholoog Clare W. Graves, die vooral door twee van zijn medewerkers, Don Beck en Christopher Cowan, zijn uitgewerkt tot een model dat ‘spiral dynamics’ wordt genoemd. Volgens dit model worden nieuwe inzichten in het bewustzijn geïntegreerd en vindt alles wat al in het bewustzijn is gerealiseerd een hoger (complexer) niveau.

De weg die onze dolgedraaide en gestoorde wereld is ingeslagen heeft de liefde geperverteerd en leidt op den duur tot vernietiging. In deze gestoorde wereld, waarin alles op zijn kop is gezet, is dit boek een verademing en verrijking voor hen die op een andere wijze met elkaar en speciaal met kinderen willen omgaan.

Met veel plezier heb ik dit vernieuwende en uitdagende boek dan ook gelezen, dat de mens weer gevoelig wil maken voor zijn ware oorsprong, waardoor hij op een meer natuurlijke wijze met opvoeding kan omgaan.

Marcel Messing,
Antropoloog-filosoof, auteur

 

Advertenties

2 thoughts on “Voorwoord Marcel Messing ‘Opvoeden in een gestoorde wereld’

  1. Geweldig!
    De zin dat we meer zijn dan het reptielenbrein dat reageert met aanvallen vluchten etc. moet eigenlijk nog aangevuld met ‘niet willen weten’. Dus de onwetendheid – zoals boven staat volgens Boeddha de ergste ziekte – in stand willen houden.

  2. Pingback: Week 43: Opvoeden in een gestoorde wereld » Soulvability

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s